Dziedzina/
dyscyplina

Nauki humanistyczne / językoznawstwo + literaturoznawstwo

Rodzaj zajęć

warsztat

Język wykładowy

język polski

Liczba godzin + forma zaliczenia

30 godzin / zaliczenie

Cel zajęć

- wykształcenie umiejętności sprawnego wnioskowania o finansowanie planowanych działań badawczych;

- przekazanie wiedzy o kluczowych elementach każdego wniosku (niezależnie od typu konkursu) oraz zasadach ich przygotowania;

- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł finansowania planów naukowych oraz samodzielnego i skutecznego aplikowania o ich dotowanie ich realizacji;

- wdrożenie myślenia projektowego jako komplementarnego z naukami humanistycznymi.

Treści kształcenia

- główne źródła finansowania badań z zakresu nauk humanistycznych;

- typy konkursów i typy projektów;

- główne elementy wniosku: opis (skrócony, szczegółowy), cel, cele szczegółowe, stan badań, metodologia, plan badań, budżet (planowanie kosztów) wdrożenie, upowszechnienie.

Wymagania wstępne

brak

Efekty kształcenia

 

Metody weryfikacji

W zakresie wiedzy: Osoba, która zrealizowała przedmiot, zna i rozumie:

- zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, metodami tradycyjnymi oraz w trybie otwartego dostępu [E_W03]

- prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej [E_W04]

- mechanizmy finansowania badań naukowych i pozyskiwania środków na badania [E_W05]

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i rolę nauki, w szczególności w zakresie dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie, w ich rozwiazywaniu [E_W08]

przygotowanie roboczej wersji wniosku PRELUDIUM, OPUS lub MARIE CURIE IEF zaakceptowanej przez Prowadzącą

W zakresie umiejętności: Osoba, która zrealizowała przedmiot, potrafi:

- wykorzystywać́ wiedzę z różnych dyscyplin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i nowatorskiego rozwiazywania złożonych problemów badawczych lub wykonywania zaawansowanych zadań o charakterze badawczym. W szczególności potrafi: · definiować́ cele i przedmiot badań naukowych, · formułować́ hipotezy badawcze, · rozwijać́ metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo i efektywnie je stosować́, · wyciągać́ wnioski na podstawie wyników badań naukowych [E_U01];

- nawiązywać́ i realizować́ współpracę naukową w zespołach badawczych, również międzynarodowych [E_U07]

- przygotować́ wniosek o finansowanie projektu badawczego [E_U09]

przygotowanie roboczej wersji wniosku PRELUDIUM, OPUS lub MARIE CURIE IEF zaakceptowanej przez Prowadzącą

W zakresie kompetencji społecznych: Osoba, która zrealizowała przedmiot, jest gotowa do:

 

- wypełniania zobowiązań społecznych jako badacz; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. poprzez właściwe upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć nauki. Ponadto jest gotowa do podejmowania działań prowadzących do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa opartego na wiedzy [E_K03]

 

- ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistego rozwoju, w szczególności poprzez śledzenie i analizowanie najnowszych osiągnieć́ związanych z reprezentowaną dyscypliną naukowa [E_K05]

 

przygotowanie roboczej wersji wniosku PRELUDIUM, OPUS lub MARIE CURIE IEF zaakceptowanej przez Prowadzącą

Literatura

Ogłoszenia o konkursach: NCN, NPRH, FNP, MC IEF (wraz z załącznikami)

Szczegółowe informacje

Zajęcia warsztatowe: Słuchacze są proszeni o udział z komputerami osobistymi, na których otworzą swoje profile i będą pracować w czasie zajęć.