Przedmiotem kształcenia jest gramatyka opisowa języka polskiego. Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat charakterystyki i funkcjonowania języka polskiego w zakresie fonetyki, fonologii, części mowy, morfologii (morfonologii, fleksji, słowotwórstwa) oraz składni.