Przedmiot prowadzony jest w semestrze 1. i 2. I roku studiów w wymiarze 2 godzin ćwiczeń tygodniowo (czyli 60 godzin rocznie) oraz 1 godziny wykładu w semestrze zimowym i 1. godziny wykładu w semestrze letnim. Treści wykładu obejmują najważniejsze problemy literatur południowosłowiańskich omawiane w kluczu typologicznym i komparatystycznym oraz dotyczą genezy epok, społecznych i politycznych uwarunkowań oraz roli odrodzenia narodowego w kształtowaniu tożsamości kulturowej i narodowej.

 Wykład omawia problematykę przedmiotu w czterech powiązanych cyklach:

          Cykl I: Słowiańszczyzna w łacińskiej i cyrylometodejskiej tożsamości:  Specyfika południowosłowiańskiego procesu historycznoliterackiego i kulturowego. Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica. Wspólnota słowiańska: formy historyczne i funkcje ideologiczne. 

 Cykl II: Paradygmat folkloru: Folklor: formy kultury ludowej, klasyfikacja, podział. Epos, ballada, liryka. Literatura pisana wobec ustnej. 

Cykl III: Odrodzenie narodowe:   Wielkie mity narodowe Słowian. Południowosłowiańska powieść o odrodzeniu narodowym Słowian. Bałkany - Europa.

Cykl IV: Wiek XX i współczesność: Konflikt kultur na obszarze d. Jugosławii i zjawisko nacjonalizmu kulturowego. Modernizm, awangarda i postmodernizm: nowoczesne prący literackie i kulturowe na Słowiańszczyźnie. Nowe poszukiwania tożsamości kulturowej i narodowej. 

Kolokwium ustne po 1 i 2 semestrze; egzamin po 2. semestrze.