Administratorzy i prowadzący: prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP WFPiK UAM w Poznaniu.

Kurs przeznaczony dla 3 roku  filologii polskiej - studia niestacjonarne. Tryb wykładowy zakończony egzaminem pisemnym. Obejmuje historię literatury polskiej w latach1918-1989 i uwzględnia kontekst przemian kulturowych i politycznych.

Cele zajęć: 

- wskazanie podstawowych tendencji w e-dydaktyce polonistycznej,

- określenie zakresu mediatyzacji uczniów;

- cyfrowe przygotowanie do pracy nauczyciela polonisty na poziomie szkoły podstawowej (praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnych do przygotowania zajęć szkolnych), 

- rozwój umiejętności pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji cyfrowych związanych ze specyfiką zawodu nauczyciela,

- zapoznanie ze strukturą i sposobem działania dziennika elektronicznego

Literatura staropolska i oświecenia z elementami historii kultury i myśli politycznej, I rok 1i 2 semestr, studia magisterskie niestacjonarne - wykład 20 godzin.

Historia literatury polskiej  po roku 1918 z elementami historii kultury i myśli politycznej, III rok 1i 2 semestr, licencjat - studia niestacjonarne - wykład 18 godzin.