Katalog zawiera programy zajęć (sylabusy i materiały dydaktyczne) zmodernizowane w roku 2018 z funduszu PO WER.

Przedmiot dla specjalności Kuratorstwo literatury. Wprowadzenie do problemu powiązania literatury nowoczesnej i prawa w perspektywie historycznej. Poznawanie wybranych przypadków z dziejów sztuki polskiej po 1989 roku, które miały implikacje prawne. Zapoznanie z podstawowymi aspektami prawa - m.in.: prawa autorskiego; organizacji zgromadzeń publicznych; wybranymi aspektami prawa karnego (np. wolność wypowiedzi artystycznej, obraza uczuć religijnych, pornografia, znieważenie symboli narodowych, propagowanie ustrojów totalitarnych).

Przedmiot dla specjalności Kuratorstwo literatury. Część teoretyczna zajęć – współczesne metodologie z zakresu socjologii literatury, ekonomii literatury, ekonomii kultury oraz diagnozy polskiego pola kultury – służy wsparciem części praktycznej polegającej na zespołowym wymyśleniu i przygotowaniu interdyscyplinarnego projektu (lub projektów) związanego z promocją czytelnictwa, opisaniu projektu oraz zaplanowaniu realizacji wszystkich jego etapów

Przedmiot dla specjalności Kuratorstwo literatury. Przedmiot omawiający podstawowe problemy związane z zadaniami humanistyki zorientowanej krytycznie oraz z uprawianiem „nowej humanistyki”; kształcący umiejętności prowadzenia krytycznej analizy dzieł literackich z uwzględnieniem perspektyw wskazywanych przez współczesne dyskursy krytyczne (np. analiza klasowa, związana z płcią kulturową, uwzględniająca perspektywę ekologiczną etc.); zapoznający ze współczesnymi teoriami krytycznymi i koncepcjami wybranych teoretyków.