Zajęcia o charakterze konwersatoryjno-warsztatowym mają na celu zapoznanie studentów z nowymi zjawiskami genologicznymi, których pojawienie się i rozwój związane są z mediami cyfrowymi. Uczestnicy poznają konteksty kulturowe oraz charakterystykę multimedialnych i intersemiotycznych gatunków w nowych mediach, doskonalą umiejętności dostrzegania i charakterystyki ewolucji form gatunkowych w zależności od medium. Uczą się też posługiwania się wybranymi formami gatunkowymi z uwzględnieniem uwarunkowań komunikacyjnych, medialnych i kulturowych.