Na platformie edukacyjnej chciałabym umieścić przede wszystkim testy sprawdzające poziom wiedzy wg wstępnych wymagań kursu (aby studenci mogli sami ocenić, czy powinni uzupełnić jakieś braki), zadania domowe oraz testy sprawdzające poziom zrozumienia artykułów naukowych, wykorzystywanych na zajęciach. W założeniu ćwiczenia umieszczone na platformie powinny być uzupełnieniem zajęć. Zadania zamierzam uporządkować adekwatnie do tematów spotkań konwersatoryjnych:

Wokół Biblii – ćwiczenia dotyczące przekładów biblijnych, ćwiczenia z zakresu krytyki przekładu.

Dylematy tłumaczy eposów – zastawienia różnych przekładów Iliady, ćwiczenia z zakresu poetyki przekładu.

Horacy – przekłady, parafrazy, oddziaływanie – ćwiczenia z zakresu komparatystyki przekładu.

Dwujęzyczność literatury polskiego renesansu – ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków literackich (zwłaszcza elegii) oraz odmian dwujęzyczności.

Od łaciny do języków wernakularnych – ćwiczenia w rozpoznawaniu przynależności kulturowej tekstu na podstawie analizy języka.

Łukasz Górnicki i Jan Andrzej Morsztyn – dwie strategie translatorskie (ćwiczenia z zakresu kultury języka w przekładzie).

Wybory i decyzje Ignacego Krasickiego – tłumacza. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstów naukowych.

Oświeceniowe sztuki rymotwórcze i polemiki krytycznoliterackie o tłumaczeniu. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstów naukowych doby oświecenia.

Mickiewicz jako tłumacz. Test sprawdzający wiadomości wstępne o twórczości Mickiewicza.

(Dziewiętnastowieczne) przekłady Szekspira. Ćwiczenia w tłumaczeniu konceptów.

Polsko-francuskie związki literackie. Test z wiedzy o twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Rymy w tłumaczeniu – ćwiczenia.

Co przekładał Julian Przyboś (i dlaczego) oraz inne przekłady awangardowe. Test z wiedzy o poezji XX wieku.